Amortyzacja część V

You are currently viewing Amortyzacja część V

Cześć! ?

Zapraszamy na wpis numer pięć o amortyzacji.

Dzisiaj skupimy się na metodach amortyzacji zgodnych z prawem podatkowym.

– Amortyzacja liniowa,
– Amortyzacja degresywna,
– Amortyzacja według stawek ustalonych indywidualnie,
– Amortyzacja jednorazowa.

Amortyzacja liniowa

Sposób obliczania amortyzacji liniowej omawialiśmy już w tym artykule dlatego nie będziemy tego robić ponownie

Jednak warto wspomnieć, że stawki liniowej amortyzacji podatkowej są zawsze narzucone z góry przez ustawodawcę.

Zależą one od tego, w której grupie KŚT znajduje się środek trwały (wykaz można znaleźć w załączniku 1 updof / updop). Stawki wahają się od 1,5% do 30%.

W przypadku amortyzacji liniowej istnieje możliwość podwyższenia amortyzacji niektórych środków trwałych o pewne współczynniki (uwaga, nie jest to amortyzacja degresywna):

– dla budynków i budowli używanych w warunkach:

a) pogorszonych – nie wyższy niż 1,2,

b) złych – nie wyższy niż 1,4,

2) dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej – nie wyższy niż 1,4,

3) dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT, wydanej na podstawie odrębnych przepisów, zwanej dalej „Klasyfikacją”, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu – nie wyższy niż 2,0.

Co ciekawe, podatnicy mogą podwyższać stawki, obniżać stawki lub rezygnować z ich stosowania od miesiąca następującego po miesiącu ich przyjęcia bądź od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Amortyzacja degresywna

Obliczanie amortyzacji metodą degresywną również zostało przez nas opisane, odsyłam do wpisu.

W przypadku amortyzacji degresywnej warto wspomnieć, że korzystanie z niej jest dozwolone jedynie w sytuacji, gdy środek trwały zaliczany jest do grup KŚT nr 3,4,5,6 i 8. Z metody tej można korzystać również w przypadku środków transportu, oprócz samochodów osobowych. Wysokość współczynnika nie może przekraczać 2.

Amortyzacja według stawek ustalonych indywidualnie

Ustawodawca przewidział możliwość ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych w sytuacji, gdy nabyte środki trwałe są ulepszone lub używane z zastrzeżeniem, że taki środek trwały jest przyjmowany do użytkowania po raz pierwszy.

Środek trwały będzie uznawany za ulepszony jeżeli:

– ulepszenie stanowi 20% wartości początkowej środka trwałego (dla grup KŚT 3,4,5,6 i 8 oraz dla środków transportu),

– ulepszenie stanowi 30% wartości początkowej środka trwałego (dla budynków i budowli).

Środek trwały będzie uznawany za używany jeżeli:

– używano go przez 6 miesięcy (dla grup KŚT 3,4,5,6 i 8 oraz dla środków transportu),

– używano go przez 60 miesięcy (w przypadku budynków i budowli).

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków środki trwałe można amortyzować z indywidualnie określoną stawką z zachowaniem minimalnych okresów amortyzacji:

– 24 miesiące – dla grup KŚT 3, 4, 5, 6 i 8, gdy wartość początkowa jest mniejsza, niż 25.000 zł (50%),

– 30 miesięcy – dla środków transportu (40%),

– 36 miesięcy – dla grup KŚT 3, 4, 5, 6 i 8, gdy wartość początkowa jest większa niż 25 000 zł, ale mniejsza bądź równa 50 000 zł (33%),

– 36 miesięcy – dla budynków i budowli trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem oraz kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych (33%),

– 60 miesięcy – dla grup KŚT 3, 4, 5, 6 i 8, gdy wartość początkowa jest większa niż 50 000 zł (20%),

– 120 miesięcy (10 lat) – dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%.

Amortyzacja jednorazowa

Podatnik ma możliwość zastosowania amortyzacji jednorazowej w trzech przypadkach:

1) Jeżeli wartość środka trwałego nie przekroczyła 10 000 zł.

2) Do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł, jeżeli zakupione zostały fabrycznie nowe środki trwałe z grupy KŚT 3,4,5,6 i 8 oraz

– wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub

– łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

3) W ramach pomocy de minimis do wysokości 50 000 euro od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy KŚT 3-8, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji (z tego skorzystać mogą jedynie mali przedsiębiorcy, oraz Ci, którzy rozpoczęli działalność).

I na tym kończymy bieżącą serię wpisów o amortyzacji 

Jeżeli ominęły was poprzednie wpisy o amortyzacji, a chcielibyście się z nimi zapoznać, to zapraszam do kategorii „amortyzacja” na moim blogu 🙂

Serdecznie was pozdrawiamy i życzymy miłego dnia! ?