Bilans – aktywa trwałe

You are currently viewing Bilans – aktywa trwałe

Dzisiaj wyjaśnimy sobie pokrótce pojęcie aktywów obrotowych i przedstawimy, na jakie składniki je dzielimy.

Aktywa obrotowe to zasoby firmy, które pozostają w niej krócej niż 12 miesięcy. Jest to majątek o wysokiej płynność (co oznacza, że ich spieniężenie powinno być możliwe w krótkim czasie).

W bilansie aktywa obrotowe znajdziecie pod literą “B”. Podział tych aktywów prezentuje się następująco:

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe