Bilans – należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy i udziały (akcje) własne

You are currently viewing Bilans – należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy i udziały (akcje) własne

Dzisiaj postanowiliśmy opisać dla was pozycje z aktywów bilansu, o których wszyscy (przynajmniej na początku nauki) zdają się zapominać ?

Kojarzycie w bilansie, po stronie aktywów takie dwie pozycje:

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy oraz
D. Udziały (akcje) własne?

Nie? Nie dziwię się wam, mało kto o nich pamięta ?.
A jeżeli kojarzycie to oczywiście świetnie, jesteście dobrze wyedukowani 

To zaczynamy:

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

W tej pozycji wykazywane są należne, ale jeszcze niewpłacone i niewniesione wkłady na kapitał podstawowy, przewidziane w umowie spółki. Może to być związane np. z taką sytuacją: w umowie spółki z o.o. wykazane jest, że udziałowcy mają wpłacić po 50 000 zł na kapitał podstawowy. Spółka z o.o. uzyskała wpis do KRS w dniu 09.12, a do dnia bilansowego (31.12) udziałowcy wpłacili po 40 000 zł każdy. Wobec tego w bilansie zamknięcia, w aktywach, w pozycji “należne wpłaty na kapitał podstawowy” zostanie wykazana kwota 20 000 zł, czyli kwota należnych na ten dzień wpłat od udziałowców.

D. Udziały (akcje) własne

W tej pozycji wykazywane są akcje (w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej) lub udziały własne przewidziane do zbycia lub umorzenia w ciągu roku od dnia bilansowego. Może to być związane np. z taką sytuacją: spółka z o.o. posiada kapitał podstawowy w wysokości 100 000 zł. Na kapitał składa się 1000 udziałów po 100 zł. Spółka zdecydowała obniżyć wartość kapitału podstawowego o
20 000 zł , umarzając 200 udziałów po 100 zł. Do dnia bilansowego wypłacono udziałowcom należne środki pieniężne za nabyte udziały, ale zarejestrowanie obniżenia kapitału w KRS nastąpi dopiero po dniu bilansowym. Wobec tego 20 000 zł będzie wykazane w aktywach bilansu jako “udziały własne”.

Od 01.01.2016 r. w ustawie o rachunkowości obie opisane powyżej pozycje zostały przeniesione z pasywów do aktywów. Wcześniej, w pasywach, wykazywało się je jako wartości ujemne. Obecnie, w aktywach, wykazuje się je w wartości dodatniej.