Bilans – podstawowe informacje

You are currently viewing Bilans – podstawowe informacje

Bilans pokazuje majątek firmy (aktywa) i źródła jego finansowania (pasywa).

Aktywa ułożone są według rosnącej płynności. Na początku mamy aktywa trwałe, których nie da się tak szybko zamienić na gotówkę (np. środki trwałe, inwestycje długoterminowe). Następnie są aktywa obrotowe, które łatwo można spieniężyć (np. materiały, towary).

Pasywa ułożone są według rosnącego stopnia wymagalności, czyli według konieczności zwrotu środków ich pierwotnym właścicielom. Na początku mamy kapitały własne, a następnie zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, przy czym te ostatnie muszą zostać zwrócone w bardzo krótkim czasie.

A teraz na przykładzie:

Przyszły właściciel spółki posiada 5 tys. zł w gotówce i samochód warty 15 tys. zł.

Otwiera działalność i wnosi posiadany majątek do spółki.

  • Posiadany samochód zwiększa aktywa trwałe o 15 tys. zł (jest to majątek trwały, którego spieniężenie może chwilę potrwać).
  • Posiadana gotówka zwiększa aktywa obrotowe 5 tys. zł (jest to majątek obrotowy, który od razu wchodzi do firmy pod postacią gotówki).
  • Ponieważ właściciel sfinansował majątek ze swoich własnych środków, w pasywach zwiększą się kapitały własne o 20 tys. zł.

W ten sposób łączna suma aktywów równa się łącznej sumie pasywów (20 tys. zł)!

Jest to zasada równowagi bilansowej – najważniejszej zasady w bilansie

Każde posiadane przez firmę aktywo (majątek) musi zostać w jakiś sposób sfinansowane pasywami (kapitałami lub zobowiązaniami).