Kapitały (fundusze) własne w bilansie

You are currently viewing Kapitały (fundusze) własne w bilansie

Cześć! 

Dzisiaj powiemy sobie o tym czym są kapitały (fundusze) własne w bilansie i przedstawimy, na jakie składniki je dzielimy.

Kapitał własny nie jest równy posiadanym środkom pieniężnym na rachunku bankowym czy w kasie. Często spotykam się z takim rozumieniem kapitału przez studentów rozpoczynających naukę, jednak jest to błędne rozumienie kapitału. Kapitał znajduje pokrycie w posiadanych przez jednostkę składnikach majątkowych. Jest równy różnicy wartości aktywów i wartości zobowiązań.

Dodatkowo kapitał (fundusz) możemy podzielić na ten wniesiony (przez wspólników) i ten wypracowany (powstały z zysku).

Jak zapewne zauważyliście, w nazwie tej pozycji można znaleźć słowo “kapitał” lub “fundusz”. Fundusz występuje w spółdzielniach, w przedsiębiorstwach państwowych i w samodzielnych, publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

W bilansie kapitał (fundusz) własny znajdziecie pod literą “A” w pasywach. Podział tych pasywów prezentuje się następująco:

A. Kapitał (fundusz) własny

I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)

Serdecznie was pozdrawiamy i życzymy miłego dnia!