fbpx

MEGA Praktyczny Kurs Podstaw Rachunkowości

Naucz się księgować podstawowe operacje gospodarcze, sporządzać bilans i rachunek zysków i strat! Krok po kroku, z całym mnóstwem przykładów i zadań!

O TWOJEJ INSTRUKTORCE

Anna Konieczna-Cwalina

-> 12 lat doświadczenia w księgowości,

-> współwłaściciel firmy „Konieczna Księgowość sp. z o.o.”,

-> wykładowca na kursach w SKwP,

-> korepetytorka rachunkowości z 7 letnim doświadczeniem,

-> przez 2 lata wykładowca na UE Wrocław

CHCESZ W KOŃCU NAUCZYĆ SIĘ RACHUNKOWOŚCI?

Dołącz do MEGA Praktycznego Kursu Podstaw Rachunkowości, w którym uczy się już ze mną ponad pół tysiąca kursantów!

Dlaczego MEGA praktyczny – a no dlatego, że znajdziesz tam całe mnóstwo przykładów i zadań!

Kurs ma formę filmów wideo dzięki czemu poczujesz się praktycznie jak na zajęciach stacjonarnych – to ja (Ania) będę mówić do Ciebie 🙂

Po tym kursie będziesz w stanie bez najmniejszego problemu księgować podstawowe operacje gospodarcze, sporządzić bilans i rachunek zysków i strat

OTO CO DOSTANIESZ

👉 13 modułowy kurs online

Otrzymasz dostęp do lekcji online, w małych porcjach, do przerobienia kiedy tylko chcesz.

👉 Masa zadań i ćwiczeń wraz z rozwiązaniami

Każdy tydzień będzie kończył się pracą domową, dzięki której utrwalisz nabytą wiedzę. Zaczniemy od modułów teoretycznych, gdzie nabędziesz wiedzę niezbędną do rozwiązywania zadań w modułach praktycznych.

👉 Quizy

Po każdej lekcji w modułach od 2 do 12 znajdziesz quiz składający się z 3 pytań, który pozwoli Ci na szybkie sprawdzenie zdobytej wiedzy. W sumie to aż 372 pytania!

👉 Testy

Po każdym module kursu będzie opcja podejścia do testu, który pomoże  Ci zweryfikować zdobytą wiedzę.

👉 Certyfikat ukończenia kursu

Wszystkie testy plus egzamin zdane przynajmniej na 50% pozwolą Ci na uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu w formie online. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

👉 Wsparcie od twórców

Przez cały okres kursu możesz liczyć na nasze wsparcie.

👉 Transkrypcje lekcji

Do modułów 2-8 dołączona jest transkrypcja wszystkich lekcji.

JAKIE MODUŁY ZNAJDZIESZ W KURSIE?

MODUŁ 1 Plan gry

  • Lekcja 1: Powitanie
  • Lekcja 2: Plan 
  • Lekcja 3: Efekt końcowy
  • Lekcja 4: Wymagania
  • Lekcja 5: Jak studiować ten kurs?
  • Lekcja 6: Kto jest twoim instruktorem?
  • Lekcja 7: Literatura
  • Lekcja 8: Praca domowa

MODUŁ 2 Wprowadzenie do rachunkowości

  • Lekcja 1: Powitanie
  • Lekcja 2: Formy prawne działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania działalności w Polsce
  • Lekcja 3: Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?
  • Lekcja 4: Podstawy prawne rachunkowości
  • Lekcja 5: Co obejmuje rachunkowość?
  • Lekcja 6: Jednostki małe i mikro
  • Lekcja 7: Sprawozdanie finansowe i jego badanie
  • Lekcja 8: Okres sprawozdawczy, rok obrotowy, dzień bilansowy
  • Lekcja 9: Zasady rachunkowości
  • Lekcja 10: Dowody księgowe
  • Lekcja 11: Praca domowa
  • TEST

MODUŁ 3 Bilans - aktywa

  • Lekcja 1: Powitanie
  • Lekcja 2: Co to jest bilans?
  • Lekcja 3: Aktywa – Aktywa trwałe
  • Lekcja 4: Wartości niematerialne i prawne
  • Lekcja 5: Rzeczowe aktywa trwałe
  • Lekcja 6: Należności długoterminowe
  • Lekcja 7: Inwestycje długoterminowe
  • Lekcja 8: Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  • Lekcja 9: Aktywa – Aktywa obrotowe
  • Lekcja 10: Zapasy
  • Lekcja 11: Należności krótkoterminowe
  • Lekcja 12: Inwestycje krótkoterminowe
  • Lekcja 13: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  • Lekcja 14: Aktywa – Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  • Lekcja 15: Aktywa – Udziały (akcje) własne
  • Lekcja 16: Praca domowa
  • TEST

MODUŁ 4 Bilans - pasywa

  • Lekcja 1: Powitanie
  • Lekcja 2: Pasywa
  • Lekcja 3: Pasywa – Kapitał (fundusz) własny
  • Lekcja 4: Kapitał (fundusz) podstawowy
  • Lekcja 5: Kapitał (fundusz) zapasowy
  • Lekcja 6: Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  • Lekcja 7: Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  • Lekcja 8: Zysk (strata) z lat ubiegłych
  • Lekcja 9: Zysk (strata) netto
  • Lekcja 10: Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  • Lekcja 11: Pasywa – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  • Lekcja 12: Rezerwy na zobowiązania
  • Lekcja 13: Zobowiązania długoterminowe
  • Lekcja 14: Zobowiązania krótkoterminowe
  • Lekcja 15: Rozliczenia międzyokresowe
  • Lekcja 16: Praca domowa
  • TEST

MODUŁ 5 Klasyfikacja w bilansie, sporządzanie bilansu

  • Lekcja 1: Powitanie
  • Lekcja 2: Klasyfikacja w bilansie zadanie 1a
  • Lekcja 3: Sporządzanie bilansu zadanie 1b
  • Lekcja 4: Klasyfikacja w bilansie zadanie 2a
  • Lekcja 5: Sporządzanie bilansu zadanie 2b
  • Lekcja 6: Klasyfikacja w bilansie zadanie 3a
  • Lekcja 7: Sporządzanie bilansu zadanie 3b
  • Lekcja 8: Klasyfikacja w bilansie zadanie 4a
  • Lekcja 9: Sporządzanie bilansu zadanie 4b
  • Lekcja 10: Klasyfikacja w bilansie zadanie 5a
  • Lekcja 11: Sporządzanie bilansu zadanie 5b
  • Lekcja 12: Błędy początkujących
  • Lekcja 13: Zadanie domowe
  • TEST

MODUŁ 6 Rachunek zysków i strat (RZIS), przychody i koszty

  • Lekcja 1: Powitanie
  • Lekcja 2: Co to jest rachunek zysków i strat (RZIS)?
  • Lekcja 3: Warianty RZIS
  • Lekcja 4: Prezentacja niektórych danych w rachunku zysków i strat
  • Lekcja 5: Przychody
  • Lekcja 6: Przychody ze sprzedaży
  • Lekcja 7: Pozostałe przychody operacyjne
  • Lekcja 8: Przychody finansowe
  • Lekcja 9: Koszty
  • Lekcja 10: Koszty podstawowej działalności operacyjnej
  • Lekcja 11: Pozostałe koszty operacyjne
  • Lekcja 12: Koszty finansowe
  • Lekcja 13: Zmiana stanu produktów
  • Lekcja 14: Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  • Lekcja 15: Praca domowa
  • TEST

MODUŁ 7 Klasyfikacja w RZiS, sporządzenie RZiS

  • Lekcja 1: Powitanie
  • Lekcja 2: Przychód czy wpływ – zadanie
  • Lekcja 3: Klasyfikacja przychodów – zadanie
  • Lekcja 4: Koszt czy wydatek? – zadanie
  • Lekcja 5: Klasyfikacja kosztów – zadanie
  • Lekcja 6: Klasyfikacja kosztów działalności operacyjnej – zadanie
  • Lekcja 7: Sporządzanie RZiS – zadanie 1
  • Lekcja 8: Sporządzanie RZiS – zadanie 2
  • Lekcja 9: Sporządzanie RZiS – zadanie 3
  • Lekcja 10: Sporządzanie RZiS – zadanie 4
  • Lekcja 11: Błędy początkujących
  • Lekcja 12: Praca domowa
  • TEST

MODUŁ 8 Typy operacji gospodarczych i ich wpływ na bilans i RZIS

  • Lekcja 1: Powitanie
  • Lekcja 2: Operacja gospodarcza, zdarzenie gospodarcze
  • Lekcja 3: Operacja gospodarcza, a zdarzenie gospodarcze – zadanie
  • Lekcja 4: Operacje bilansowe
  • Lekcja 5: Wpływ operacji bilansowych na bilans
  • Lekcja 6: Operacje wynikowe
  • Lekcja 7: Wpływ operacji wynikowych na bilans i RZIS
  • Lekcja 8: Identyfikacja operacji gospodarczych – zadanie 1
  • Lekcja 9: Identyfikacja operacji gospodarczych – zadanie 2
  • Lekcja 10: Identyfikacja operacji gospodarczych – zadanie 3
  • Lekcja 11: Wpływ operacji bilansowych na bilans- zadanie
  • Lekcja 12: Wpływ operacji wynikowych na bilans i RZIS – zadanie
  • Lekcja 13: Wpływ operacji na bilans i RZIS – zadanie
  • Lekcja 14: Błędy początkujących
  • Lekcja 15: Praca domowa
  • TEST

MODUŁ 9 Konta księgowe, zakładowy plan kont i zapis księgowy

  • Lekcja 1: Powitanie
  • Lekcja 2: Co to jest konto księgowe?
  • Lekcja 3: Konta bilansowe 
  • Lekcja 4: Konta korygujące
  • Lekcja 5: Konta wynikowe
  • Lekcja 6: Konta pozabilansowe
  • Lekcja 7: Podział pionowy kont
  • Lekcja 8: Podział poziomy kont
  • Lekcja 9: Zakładowy plan kont
  • Lekcja 10: Otwieranie kont – zadanie
  • Lekcja 11: Zapis księgowy
  • Lekcja 12: Operacje bilansowe w zapisie księgowym
  • Lekcja 13: Operacje wynikowe w zapisie księgowym
  • Lekcja 14: Zamykanie kont – zadanie
  • Lekcja 15: Zestawienie obrotów i sald – zadanie
  • Lekcja 16: Praca domowa
  • TEST

MODUŁ 10 Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych

  • Lekcja 1: Powitanie
  • Lekcja 2: Ewidencja operacji w transakcjach gotówkowych
  • Lekcja 3: Ewidencja operacji w transakcjach bezgotówkowych 
  • Lekcja 4: Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
  • Lekcja 5: Ewidencja VAT
  • Lekcja 6: Ewidencja kosztów w  zespole 4
  • Lekcja 7: Ewidencja  kosztów w  zespole 5
  • Lekcja 8: Ewidencja kosztów w zespołach 4 i 5
  • Lekcja 9: Ewidencja listy płac
  • Lekcja 10: Praca domowa
  • TEST

MODUŁ 11: Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych

  • Lekcja 1: Powitanie
  • Lekcja 2: Ewidencja operacji na środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych
  • Lekcja 3: Ewidencja zakupu materiałów i towarów w cenie zakupu
  • Lekcja 4: Ewidencja zakupu materiałów i towarów w cenie nabycia
  • Lekcja 5: Ewidencja rozchodu materiałów i towarów – metoda FIFO
  • Lekcja 6: Ewidencja rozchodu materiałów i towarów – metoda LIFO
  • Lekcja 7: Ewidencja rozchodu materiałów i towarów – metoda ceny przeciętnej
  • Lekcja 8: Sprzedaż i wydanie materiałów i towarów
  • Lekcja 9: Poprawianie błędów (storno czarne i czerwone)
  • Lekcja 10: Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym (przy kosztach księgowanych w zespole 4)
  • Lekcja 11: Ustalanie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym (przy kosztach księgowanych w zespole 5)
  • Lekcja 12: Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym (przy kosztach księgowanych w zespole 4 i 5)
  • Lekcja 13: Ustalanie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym (przy kosztach księgowanych w zespole 4 i 5)
  • Lekcja 14: Praca domowa
  • TEST

MODUŁ 12 Od bilansu do bilansu

  • Lekcja 1: Powitanie
  • Lekcja 2: Zadanie całościowe 1
   (Bilans otwarcia, otwieranie kont, księgowanie operacji gospodarczych, zamykanie kont, zestawienie obrotów i sald, bilans zamknięcia)
  • Lekcja 3: Zadanie całościowe 2
   (Bilans otwarcia, otwieranie kont, księgowanie operacji gospodarczych, zamykanie kont, zestawienie obrotów i sald, bilans zamknięcia)
  • Lekcja 4: Zadanie całościowe 3
   (Bilans otwarcia, otwieranie kont, księgowanie operacji gospodarczych, zamykanie kont, zestawienie obrotów i sald, bilans zamknięcia)
  • Lekcja 5: Zadanie całościowe 4 
   (Bilans otwarcia, otwieranie kont, księgowanie operacji gospodarczych, zamykanie kont, zestawienie obrotów i sald, bilans zamknięcia, RZIS)
  • Lekcja 6: Zadanie całościowe 5
   (Bilans otwarcia, otwieranie kont, księgowanie operacji gospodarczych, zamykanie kont, zestawienie obrotów i sald, bilans zamknięcia, RZIS)
  • Lekcja 7: Zadanie całościowe 6
   (Bilans otwarcia, otwieranie kont, księgowanie operacji gospodarczych, zamykanie kont, zestawienie obrotów i sald, bilans zamknięcia, RZIS)
  • Lekcja 8: Zadanie domowe
  • TEST

MODUŁ 13 Egzamin i… co dalej?

  • Lekcja 1: Powitanie
  • Lekcja 2: Co dalej – rozwój
  • Lekcja 3: Co dalej – prośba
  • Lekcja 4: Praca domowa (Przygotuj się do egzaminu)
  • EGZAMIN

Moduł bonusowy (księgowanie w programie)

  • Lekcja 1: Instalacja wersji demonstracyjnej
  • Lekcja 2: Założenia do zadania
  • Lekcja 3: Zakładanie nowej firmy
  • Lekcja 4: Ustawienie parametrów początkowych
  • Lekcja 5: Bilans otwarcia
  • Lekcja 6: Księgowanie operacji gospodarczych
  • Lekcja 7: Podatek dochodowy
  • Lekcja 8: VAT
  • Lekcja 9: Zamykanie roku
  • Lekcja 10: Generowanie wydruków
  • Lekcja 11: Otwieranie nowego roku

A CZY JEST INNA DROGA?

Oczywiście! 

Możesz wertować podręczniki do rachunkowości samodzielnie, spędzając setki godzin na poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące Cię pytania.

Możesz pójść na kursy stacjonarne podczas których zostaniesz w krótkim czasie ogromną dawkę wiedzy, której nie da się realnie zapamiętać.

Możesz liczyć na nauczycieli i wykładowców, jednak ilość godzin na studiach nigdy nie jest wystarczająca by wszystko dokładnie wytłumaczyć. 

Albo możesz dołączyć do naszego 13 modułowego kursu i krok po kroku nauczyć się podstaw rachunkowości! Wszystko na Twoich zasadach i w Twoim tempie. Oparte na masie przykładów i zadań. 

CO OTRZYMASZ KUPUJĄC DOSTĘP DO KURSU?

✔ 13 modułowy MEGA Praktyczny Kurs Podstaw Rachunkowości (Po zakupie otrzymujesz dostęp do 4 modułów. W każdym kolejnym tygodniu odblokowuje się dostęp do kolejnego modułu. Po 9 tygodniach masz dostęp do wszystkich 13 modułów. Lekcje są w formie wideo umieszczane na platformie e-learningowej. Jest w nich masa przykładów i zadań. Wszystko to dostępne gdzie i kiedy chcesz)

✔ Dostęp na żądanie 24/7

✔ BONUS  Quiz z 3 pytaniami po każdej lekcji, co daje łącznie 372 pytania!

✔ BONUS  Dostęp AŻ na 1,5 roku

✔ BONUS Dodatkowe lekcje na programie księgowym

✔ Możliwość zdobycia certyfikatu online w cenie

 

Cena kursu 997 zł

OPINIE NASZYCH KURSANTÓW

NASZA GWARANCJA

POKOCHAJ KURS LUB ZWRACAMY PIENIĄDZE

Ten kurs przygotowałam aby dawał Ci 10x więcej wartości niż oczekujesz. Jeśli jednak z jakiegoś powodu uznasz, że kurs nie jest dla Ciebie odpowiedni wystarczy, że napiszesz do nas i zwrócimy Ci 100% Twojej wpłaty. Masz na to 30 dni.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Kiedy rozpoczyna się kurs i jak długo trwa?

Kurs rozpoczyna się wtedy, gdy wykupisz do niego dostęp. Kurs ma 13 modułów. Na początek dostajesz 4 moduły, a każdy kolejny moduł będzie pojawiał się co tydzień. Dostęp otrzymujesz na 1,5 roku i w tym czasie możesz przechodzić przez kurs. w takim tempie w jakim chcesz.

Czy muszę już wiedzieć coś o rachunkowości?

Nie! Kurs został przeze mnie opracowany tak by od początku, krok po kroku, wyjaśnić podstawowe zagadnienia rachunkowości. Jedne co potrzebujemy to Twój czas i motywacja 😉

Czy dostanę cały kurs od razu?

Nie. Kurs składa się z 13 modułów. Na początek dostajesz 4 moduły, a nowe materiały dodajemy w kolejnych tygodniach, aby Cię nie przytłoczyć. 

Na jak długo mam dostęp do kursu?

Dostęp do modułów masz przez 1,5 roku (18 miesięcy). W tym czasie możesz przerabiać poszczególne moduły (w tym zadania domowe, quizy) we własnym tempie, tak aby podejść do egzaminu przed upłynięciem tego terminu.

Czy jest jeden termin egzaminu?

Egzaminy odbywają się w poniedziałki i soboty w każdym tygodniu. Do egzaminu możesz podejść 2 razy, a jeżeli za drugim razem Ci się nie uda, to będziemy się konsultować z Tobą osobiście i ustalimy co jeszcze musisz powtórzyć by udało Ci się ten egzamin zaliczyć.

Czy jest określony czas na rozwiązanie prac domowych, quizów po realizacji danego modułu?

Nie ma tutaj żadnych terminów, wszystko robisz w swoim tempie, ale oczywiście zalecam nie odkładać na ostatnią chwilę realizacji zadań tylko zabrać się za nie na świeżo po ukończeniu danego modułu.

Czy egzamin jest dodatkowo płatny?

Nie! Do egzaminu możesz podejść 3 razy, a jeżeli za drugim razem Ci się nie uda, to będziemy się konsultować z Tobą osobiście i ustalimy co jeszcze musisz powtórzyć by udało Ci się ten egzamin zaliczyć.

Czy jeżeli z testu nie osiągnie się 50% to można go poprawić?

Tak, testy poprawiasz ile razy chcesz 🙂 Testy nie mają limitu czasowego.

Jak uzyskać certyfikat?

Aby uzyskać certyfikat należy wszystkie testy plus egzamin zdać przynajmniej na 50%. Testy można poprawiać dowolną ilość razy, natomiast masz 3 podejścia do egzaminu. Po drugim nieudanym podejściu konsultujemy się z Tobą nad czym musisz popracować przed 3 próbą.

Jak wyglądają testy sprawdzające oraz egzamin końcowy?

Testy sprawdzające mają formę testu jednokrotnego wyboru i od razu po zakończeniu znany jest wynik. Egzamin składa się z 2 części – teoretycznej (test jednokrotnego wyboru) oraz praktycznej – zadania do zrobienia. Egzamin należy rozwiązać w określonych ramach czasowych. Egzamin sprawdzam osobiście 🙂

Jak uzyskać dostęp do lekcji?

Kurs realizowany jest za pomocą profesjonalnej platformy elearnigowej. Wystarczy zalogować się na swoje konto za pomocą danych otrzymanych na maila po zakupie na stronie kursy.nauczsierachunkowosci.pl na dowolnym komputerze, telefonie lub tablecie.

Czy podana cena to całość opłat?

Tak, podana wyżej cena to całość opłaty za kurs. Nie ma żadnych dodatkowych, ukrytych opłat.

Czy będzie mi potrzebny program księgowy?

Na kursie będziemy rozwiązywać dużo zadań, ale nie będą to zadania w programie księgowym. Jedynie w module bonusowym pokazuję księgowanie na programie, możesz pobrać wersję demonstracyjną programu jeśli chcesz zrobić zadanie razem ze mną.

Co jeśli kurs nie spełni moich oczekiwań?

Jeśli uznasz, że kurs nie jest dla Ciebie, to otrzymasz zwrot pieniędzy. Masz na to 30 dni od daty zakupu. Po prostu napisz na ania@nauczsierachunkowosci.pl, a zwrócimy Ci 100% pieniędzy.

Czy dostanę fakturę?

Tak. System jest zintegrowany z platformą do płatności i usługą Fakturownia, która wyśle Ci na maila fakturę po zakupie kursu.

Co jeśli mam z czymś problem lub coś jest niejasne?

Napisz na adres email: ania@nauczsierachunkowosci.pl

Ta strona wykorzystuje do działania pliki cookie. Możesz zmienić ustawienia akceptacji plików cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z tej strony akceptujesz postanowienia Polityki Prywatności.