Limity księgowe w 2022

You are currently viewing Limity księgowe w 2022

Początek nowego roku to najlepszy moment na zorientowanie się jakie limity księgowe będą obowiązywały w roku 2022. W styczniu znane są nam już średnie kursy NBP potrzebne do przeliczenia limitów. Na dole tego wpisu znajdziesz ode mnie mały prezent, nie przegap :)!

W tym wpisie znajdziesz następujące limity dotyczące:

 1. Prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w 2022.
 2. Opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2022.
 3. Badania sprawozdania finansowego za 2022.
 4. Sporządzania sprawozdania dla jednostki mikro i małej w 2022 (wg ustawy o rachunkowości).
 5. Małego podatnika PIT i CIT w 2022.
 6. Preferencyjnej stawki CIT 9% w 2022.
 7. Małego podatnika VAT w 2022.

Jakie średnie kursy NBP przydadzą nam się do obliczenia limitów za 2022? Będą to kursy euro z:

-> 1 października 2021 – 4,5941
-> 31 grudnia 2021 – 4,5994
-> 3 stycznia 2022 – 4,5889

Limit prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w 2022

Podmioty takie jak np. spółki kapitałowe, księgi rachunkowe muszą prowadzić od początku swojej działalności. W związku z tym limity prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych dotyczy tylko niektórych podmiotów. Są to:

-> osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
-> przedsiębiorstwa w spadku oraz spółki:
-> cywilne osób fizycznych,
-> cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
-> jawne osób fizycznych,
-> partnerskie.

Limit prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych jest wymieniony w dwóch ustawach: w ustawie o rachunkowości i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomimo kwotowej zbieżności, obie ustawy zawierają nieco inną definicję przychodów, które należy liczyć w ramach limitu.

W ustawie o rachunkowości mowa jest o przychodach netto z tytułu sprzedaży towarów, produktów i z tytułu operacji finansowych, natomiast w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie przychodów jest szersze. Updof nakazuje wziąć pod uwagę wszystkie przychody podatkowe (czyli te z art. 14 updof).

I tak jak w ustawie o rachunkowości, nie będziemy brali, na przykład, pod uwagę sprzedaży środka trwałego (ponieważ jest to pozostały przychód operacyjny), tak już zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody te powinniśmy wziąć pod uwagę do limitu.

Limit przychodów netto za poprzedni rok obrotowy wynosi 2.000.000 euro. Przeliczany jest po kursie z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku obrotowego. Przy obliczaniu limitu dla roku 2022 bierzemy pod uwagę przychody za rok 2021. Przeliczenia dokonujemy po kursie z 1 października 2021.

Limit na rok 2022:
przychody za 2021 – 2.000.000 eur * 4,5941 eur/pln = 9.188.200 zł

Limity księgowe

Limit opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2022

Przytoczony wyżej limit prowadzenia pełnych ksiąg, kwotowo odpowiada również limitowi opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Kwotowo jest to dokładnie ten sam limit, czyli jeżeli w roku 2021 przedsiębiorca (osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych), osiągnął przychody z działalności poniżej limitu 2.000.000 euro i spełnia wszystkie inne warunki ustawowe, to w roku 2022 może opodatkować swoje przychody ryczałtem.

Limit na rok 2022:
przychody za 2021 – 2.000.000 eur * 4,5941 eur/pln = 9.188.200 zł

Limity księgowe

W kwestii ryczałtu można wyróżnić dodatkową preferencję określoną innym limitem. Podatnicy, których przychody za 2021 nie przekroczyły w skali roku 250.000 euro, mogą w roku 2022 rozliczać podatek w okresach kwartalnych. Przeliczenia dokonuje się również po kursie z dnia 1 października 2021.

Limit na rok 2022:
przychody za 2021 – 200.000 eur * 4,5941 eur/pln = 918.820 zł

Limity księgowe

W przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w roku 2022 nie bierze się pod uwagę limitów. W roku rozpoczęcia działalności można rozliczać się w formie ryczałtu i rozliczać podatek kwartalnie. Dopiero w kolejnym roku następuje weryfikacja limitów.

Limit ryczałtu vs limit pełnych ksiąg

Połączmy sobie teraz oba limity: opodatkowania ryczałtem oraz prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Tworzy nam się ciekawa sytuacja, w której przedsiębiorca od razu z ryczałtu może przejść na pełne księgi rachunkowe. Przykładowo, jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w roku 2021 była na ryczałcie i w roku 2021 przekroczyła przychody 2.000.000 euro, to nie dość, że w roku 2022 musi przejść na pełne księgi rachunkowe, to jeszcze naturalnie musi wybrać opodatkowanie skalą albo podatkiem liniowym. Nie może pozostać na ryczałcie.

To jest dosyć nowa sytuacja, z którą mamy do czynienia od 2 lat. Wcześniej limit ryczałtu był dużo niższy. Przed rokiem 2021 nigdy nie było takiej sytuacji, żeby przedsiębiorca od razu z ryczałtu wskakiwał na pełne księgi rachunkowe. Najpierw było przejście z ryczałtu na KPiR (opodatkowane skalą lub podatkiem liniowym) i dopiero z KPiR na pełne księgi rachunkowe.

Limit badania sprawozdania finansowego za 2022

Tak jak w przypadku prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, niektóre jednostki poddają badaniu swoje sprawozdanie finansowe obligatoryjnie, bez względu na limity zatrudnienia, przychodów czy sumy aktywów bilansu. Przykładami takich podmiotów mogą być spółki akcyjne, banki czy zakłady ubezpieczeń. Pozostałe podmioty, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 uor, poddają swoje sprawozdanie finansowe badaniu dopiero po przekroczeniu w poprzednim roku obrotowym 2 z 3 wielkości:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego co najmniej 2.500.000 euro,
c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy co najmniej 5.000.000 euro.

Przeliczenia dokonuje się po kursie z dnia bilansowego roku, za który sporządzane było sprawozdanie. Dla jednostek, których rok obrotowy jest taki sam, jak kalendarzowy będzie to kurs z 31 grudnia. Chcąc wyliczyć limity dla sprawozdania sporządzanego za rok 2022, weźmiemy pod uwagę dane za rok 2021 i przeliczymy je po kursie z 31 grudnia 2021.

Limit badania sprawozdania za rok 2022 (dane za 2021), przekroczenie 2 z 3 następujących wielkości:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego co najmniej 2.500.000 eur * 4,5994 eur/pln = 11 498 500 zł,
c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy co najmniej 5.000.000 eur * 4,5994 eur/pln = 22 997 000 zł.

Limity księgowe

Limit jednostki mikro i małej w 2022 (wg ustawy o rachunkowości)

Zacznę od tego, że nie każda jednostka prowadząca pełne księgi rachunkowe może zostać jednostką mikro lub małą. Jednostki, które zawsze będą „duże”, to na przykład jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów jak prawo bankowe, albo emitenci papierów wartościowych czy krajowe instytucje płatnicze.

Jednostka mikro i mała – czy warto?

Dlaczego jakikolwiek podmiot w ogóle chciałby zostać jednostką mikro albo małą?

Dlatego, że wiąże się to z pewnymi uproszczeniami, np.:
-> sprawozdanie finansowe ma dużo mniej pozycji i mniejszy poziom skomplikowania,
-> informacja dodatkowa, albo nie musi być sporządzana wcale (w jednostce mikro wystarczą informacje uzupełniające do bilansu), albo jest sporządzana w formie uproszczonej (jednostka mała),
-> nie trzeba sporządzać zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych,
-> można pominąć ustalanie podatku odroczonego,
-> możliwe jest stosowanie przepisów podatkowych w amortyzacji
i wiele innych… czyli jak widać, warto korzystać z uproszczeń, jeżeli jest to możliwe.

Stosowanie uproszczeń dla jednostki mikro albo małej wiąże się ze spełnieniem 2 warunków.

 1. Po pierwsze, jednostka musi znajdować się w grupie, która może korzystać z uproszczeń (czyli nie może być np. spółką akcyjną) i musi spełnić limity w zależności od tego, jaką jest jednostką (o limitach za chwilę)
 2. Po drugie organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe musi podjąć decyzję o stosowaniu uproszczeń. Jest to bardzo ważny warunek, który musi być spełniony zawsze.

Limit jednostki mikro 2022

Przechodzimy do limitów, dla jednostki mikro. Limity dla jednostek mikro nie będą dotyczyły wszystkich podmiotów, my jednak skupmy się na tych podmiotach, których limity dotyczą.

Pierwsza grupa

Są to osoby fizyczne i spółki osób fizycznych (osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku). Ustawa o rachunkowości rozdziela limit pomiędzy przedsiębiorstwa, które dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe i te, prowadzące księgi obligatoryjnie. Dla tych pierwszych warunek sporządzania sprawozdania finansowego dla jednostki mikro jest jeden – trzeba podjąć decyzję o sporządzeniu takiego sprawozdania. Dla tych drugich warunki są dwa:

 1. Organ zatwierdzający (wspólnicy) podejmuje decyzję o sporządzeniu sprawozdania dla jednostki mikro oraz
 2. Przychody netto ze sprzedaży, towarów, produktów i operacji finansowych za ubiegły rok obrotowy wynoszą między 2.000.000 euro, a 3.000.000 euro.

Limit przeliczamy po kursie z 31 grudnia roku poprzedniego.

Podsumowując grupę osób fizycznych i spółek osób fizycznych, można dojść do wniosku, że dla tych podmiotów limit wynosi od 0 euro do 3.000.000 euro. Wynika to z faktu, że jednostki prowadzące księgi dobrowolnie i tak nie przekraczają limitu 2.000.000 euro, a pozostałe jednostki muszą zmieścić się w limicie 3.000.000 euro. Jak zatem będzie wyglądał limit jednostek mikro na rok 2022?

Limit na rok 2022 (sporządzenie sprawozdania dla jednostki mikro za 2022)
przychody za 2021 – 3.000.000 euro (po kursie z 31.12.2021 – 4,5941 eur/pln),
tj. 13.782.300 zł

Limity księgowe
Druga grupa

Dla grupy drugiej limity są zdecydowanie bardziej skomplikowane. Do tej grupy zaliczamy wszystkie spółki kapitałowe, inne osoby prawne, a także spółki osobowe, czy spółki cywilne, ale te spółki, które nie zawierały się w poprzedniej grupie, np. spółki osobowe, których właścicielami są inne osoby prawne.

Limit grupy drugiej opiera się na 3 wskaźnikach, które wyrażone są w złotówkach. Nie ma tu limitów w euro. Jeżeli podmiot przekroczy 2 z 3 wskaźników, to nie może być jednostką mikro (chociaż nie zawsze, ale zaraz do tego dojdziemy). UWAGA – przekroczenie sprawdzamy za rok poprzedni ORAZ za rok bieżący, chyba, że podmiot rozpoczyna działalność, wówczas pod uwagę brany jest rok bieżący. Jeżeli w roku 2021 podmiot nie przekroczył 2 z 3 wskaźników oraz w roku 2022 podmiot również nie przekroczy 2 z 3 wskaźników, to sprawozdanie za rok 2022 może sporządzić z uproszczeniami dla jednostki mikro. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w roku 2022, pod uwagę bierze się wyłącznie przekroczenie 2 z 3 wielkości w roku 2022. Wskaźniki kształtują się następująco:

a) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego co najmniej 1.500.000 zł,
b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów (uwaga bez operacji finansowych) co najmniej 3.000.000 zł,
c) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 10 osób.

Dodatkowo pamiętamy cały czas o warunku podjęcia przez organ zatwierdzający decyzji o sporządzeniu sprawozdania dla jednostki mikro.

Limity księgowe
„Bonus” dla grupy drugiej

No dobrze, nie wygląda to na bardzo skomplikowane, ale ustawodawca przewidział jeszcze dla tej grupy jeden dodatkowy bonus. Teoretycznie jest to uproszczenie, chociaż jest ono w ustawie tak napisane, że ciężko zrozumieć sens przepisu, ale postaram się wytłumaczyć. Spójrzmy najpierw na przepis (art. 3 ust. 1b uor):

Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 1a pkt 1, które:
1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 oraz
2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1a pkt 1 wielkości.

Chodzi o to, że jeżeli jednostka w roku poprzednim, albo w roku bieżącym przekroczyła 2 z 3 wielkości, ale za poprzedni rok obrotowy sporządziła sprawozdanie z zastosowaniem uproszczeń to ona i tak nadal może być jednostką mikro.

Załóżmy, że w roku 2020 jednostka nie przekroczyła 2 z 3 wielkości i sporządziła sprawozdanie dla jednostki mikro. Następnie w roku 2021 przekroczyła 2 z 3 wielkości, ale ze względu na to, że w roku 2020 sporządziła sprawozdanie dla jednostki mikro, to w roku 2021, pomimo przekroczenia, nadal może sporządzić sprawozdanie dla jednostki mikro. W roku 2022 mogą stać się dwie rzeczy: jednostka ponownie przekroczy 2 z 3 wskaźników i wówczas traci szansę na sporządzenie sprawozdania dla jednostki mikro (ponieważ w roku 2021 oraz w roku 2022 było przekroczenie), albo nie przekroczy 2 z 3 wskaźników i wówczas zachowuje prawo do pozostania jednostką małą (w jednym z tych 2 lat nie było przekroczenia). Żeby trochę to rozjaśnić, przedstawiam diagram:

Limity księgowe

Limit jednostki małej 2022

Przechodzimy do limitów, dla jednostki małej. Wyróżnimy sobie tutaj 2 grupy.

Pierwsza grupa

Są to podmioty, które dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe. W przypadku tych jednostek nie obowiązują żadne limity. Po prostu jednostka, która prowadzi dobrowolnie księgi, może wybrać stosowanie uproszczeń dla jednostki małej (albo dla jednostki mikro). „Wybranie” wiąże się z podjęciem decyzji przez organ zatwierdzający, czyli w tym przypadku po prostu przez właścicieli. Pamiętajmy, że dobrowolne prowadzenie ksiąg oznacza nieprzekroczenie w poprzednim roku obrotowym 2.000.000 euro przychodów.

Druga grupa

Są to niemal wszystkie podmioty prowadzące pełne księgi. Są to m.in. spółki kapitałowe, spółki cywilne, czy inne spółki osobowe, które są obowiązkowo na pełnych księgach rachunkowych. Zasada z limitami jest taka sama jak w grupie drugiej dla jednostek mikro.

Limit tej grupy opiera się na 3 wskaźnikach, które wyrażone są w złotówkach. Jeżeli podmiot przekroczy 2 z 3 wskaźników, to nie może być jednostką małą (chociaż nie zawsze, poniżej znajdziesz wyjaśnienie). UWAGA – przekroczenie sprawdzamy za rok poprzedni ORAZ za rok bieżący, chyba że podmiot rozpoczyna działalność, wówczas pod uwagę brany jest rok bieżący. Jeżeli w roku 2021 podmiot nie przekroczył 2 z 3 wskaźników oraz w roku 2022 podmiot również nie przekroczy 2 z 3 wskaźników, to sprawozdanie za rok 2022 może sporządzić z uproszczeniami dla jednostki małej. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w roku 2022, pod uwagę bierze się wyłącznie przekroczenie 2 z 3 wielkości w roku 2022. Wskaźniki kształtują się następująco:

a) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego co najmniej 25.500.000 zł,
b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów (uwaga bez operacji finansowych) co najmniej 51.000.000 zł,
c) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób.

Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia jest podjęcie decyzji przez organ zatwierdzający o sporządzaniu sprawozdania dla jednostki małej.

Limity księgowe
„Bonus” dla drugiej grupy

Przekroczenie dotyczy roku poprzedniego oraz roku bieżącego, ale tak jak w przypadku jednostek mikro, ustawodawca przewidział bonus. Spójrzmy na przepis (art. 3 ust. 1d uor):

Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 1c, które:
1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 oraz
2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1c pkt 1 wielkości.

Co to oznacza? Nawet jeżeli jednostka przekroczyła w jednym z tych 2 lat: albo w roku poprzednim, albo w roku bieżącym, 2 z 3 wskaźników to i tak może być nadal jednostką małą, o ile za poprzedni rok sporządziła sprawozdanie dla jednostki małej. Zasada tego przepisu jest adekwatna do przepisu dotyczącego jednostki mikro.

Załóżmy, że w roku 2020 jednostka nie przekroczyła 2 z 3 wielkości i sporządziła sprawozdanie dla jednostki małej. Następnie w roku 2021 przekroczyła 2 z 3 wielkości, ale ze względu na to, że w roku 2020 sporządziła sprawozdanie dla jednostki małej, to w roku 2021, pomimo przekroczenia, nadal może sporządzić sprawozdanie dla jednostki małej. W roku 2022 mogą stać się dwie rzeczy: jednostka ponownie przekroczy 2 z 3 wskaźników i wówczas traci szansę na sporządzenie sprawozdania dla jednostki małej (ponieważ w roku 2021 oraz w roku 2022 było przekroczenie), albo nie przekroczy 2 z 3 wskaźników i wówczas zachowuje prawo do pozostania jednostką małą (w jednym z tych 2 lat nie było przekroczenia). Zobacz to na diagramie:

Limity księgowe

Limit małego podatnika PIT i CIT w 2022

Mały podatnik PIT i CIT

Czas na kolejny limit na rok 2022. Limit ten wynosi 2.000.000 euro przychodów brutto za poprzedni rok obrotowy. Limit przeliczamy po kursie z 1 dnia roboczego października roku poprzedniego i zaokrąglamy do 1.000 zł. W przypadku limitu za rok 2022 bierzemy pod uwagę przychody za rok 2021, a kurs z 1 października 2021.

Limit małego podatnika PIT i CIT na rok 2022:
przychody brutto za 2021 – 2.000.000 eur * 4,5941 eur/pln = 9.188.000 zł (w zaokrągleniu)

Limity księgowe

Przywileje małego podatnika PIT / CIT

A na jakie przywileje może liczyć mały podatnik? Po pierwsze, może korzystać z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis. Limit amortyzacji wynosi 50.000 €, przeliczany jest po kursie z pierwszego dnia roboczego października i zaokrąglany do 1.000 zł. Po drugie mały podatnik PIT / CIT może wybrać rozliczanie podatku dochodowego w okresach kwartalnych. Z tych preferencji może również korzystać podatnik rozpoczynający działalność w danym roku podatkowym. Kolejną preferencją jest stosowanie stawki 9% CIT, jednak ta preferencja wiąże się ze spełnieniem dodatkowego warunku, o którym pisze poniżej.

Limit jednorazowej amortyzacji de minimis na rok 2022:
50.000 eur * 4,5941 eur/pln = 230.000 zł (w zaokrągleniu)

Limity księgowe

Limit preferencyjnej stawki CIT 9% w 2022

W celu skorzystania z preferencyjnej stawki CIT 9% należy spełnić 2 warunki.

 1. Podmiot musi mieć status małego podatnika CIT oraz
 2. W roku bieżącym jego przychody netto nie mogą przekroczyć 2.000.000 euro. Limit przelicza się po kursie z pierwszego dnia roboczego bieżącego roku podatkowego i zaokrągla do 1.000 zł.

Pamiętać należy, że do statusu małego podatnika CIT brane są przychody brutto, a do limitu roku bieżącego brane są przychody netto. Obie wartości przelicza się po różnych kursach.

Limit stosowania stawki 9% CIT w roku 2022:
1) przychody brutto za 2021 – 2.000.000 eur * 4,5941 eur/pln = 9.188.000 zł brutto (w zaokrągleniu)
2) przychody netto za 2022 – 2.000.000 eur * 4,5889 eur/pln = 9.178.000 zł netto (w zaokrągleniu)

W przypadku podatników rozpoczynających działalność w roku 2022 pod uwagę brany jest wyłącznie limit przychodów roku bieżącego.

limity księgowe

Limit małego podatnika VAT w 2022

Limity małego podatnika VAT mamy dwa, są one zależne poniekąd od rodzaju wykonywanej działalności.

Limit przychodów dla podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu wynosi 45.000 euro brutto. Jest to kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi za poprzedni rok obrotowy.

Limit przychodów dla pozostałych podatników VAT wynosi 1.200.000 euro brutto za poprzedni rok obrotowy.

Przeliczenia obu tych limitów dokonujemy po kursie z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego i zaokrąglamy do 1.000 zł. Przy obliczaniu limitu dla roku 2022 patrzymy na przychody za rok 2021 i przeliczamy je po kursie z 1.10.2021.

Limit małego podatnika VAT (pośrednika) na rok 2022:
przychody brutto za 2021: 45.000 eur * 4,5941 eur/pln = 207.000 zł (w zaokrągleniu)

Limity księgowe

Limit małego podatnika VAT na rok 2022:
przychody brutto za 2021: 1.200.000 eur * 4,5941 eur/pln = 5.513.000 zł (w zaokrągleniu)

Limity księgowe

Jakie korzyści mogą wynikać z bycia małym podatnikiem VAT? Po pierwsze można wybrać rozliczenie kwartalne VAT, a po drugie można rozliczać się metodą kasową, tj. po dacie zapłaty faktur, a nie po terminie powstania obowiązku podatkowego zgodnie z zasadami ogólnymi.

Od 1 stycznia 2022 pojawiła się nowa grupa podatników, którzy mogą wybrać rozliczenie kwartalne VAT. Są to podatnicy rozliczający się ryczałtem od dochodów spółek (CIT Estoński), jeżeli przychody brutto za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty 4.000.000 euro. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Wynik zaokrągla się do 1.000 zł.

Limit rozliczenia kwartalnego VAT dla podmiotów korzystających z Estońskiego CIT na rok 2022:
przychody brutto za 2021: 4.000.000 eur * 4,5941 eur/pln = 18.376.000 zł (w zaokrągleniu)

Podsumowanie – limity księgowe 2022

Znasz już limity księgowe na 2022. Nie są to oczywiście wszystkie limity, które można byłoby wymienić dla roku 2022, jednak są to jedne z najważniejszych limitów roku 2022. Naturalnie ani ja, ani zapewne Ty, droga czytelniczko / drogi czytelniku, nie jesteś w stanie ich wszystkich zapamiętać, co więcej – nie ma sensu tego robić :). Z pewnością warto sobie jednak takie limity zapisać, wydrukować, a czasami nawet powiesić w widocznym miejscu. Ja tak robię :). Mając na uwadze, że Ty również możesz potrzebować takiego podsumowania, przygotowałam dla Ciebie, gotową do wydruku ulotkę z limitami na rok 2022. Na ulotce poza limitami zamieściłam również podstawy prawne. Mam nadzieję, że się przyda, zachęcam do pobrania! 🙂

POBIERZ DARMOWĄ ULOTKĘ Z LIMITAMI NA ROK 2022

Pobierając dokument wyrażasz zgodę na otrzymywanie ode mnie newslettera oraz informacji o moich produktach zgodnie z polityką prywatności.