Zadanie – należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy i udziały (akcje) własne

You are currently viewing Zadanie – należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy i udziały (akcje) własne

Dzisiaj pociągniemy temat i zadamy wam do rozwiązania aż 2 zadanka z księgowaniem 

Zadanie 1

ROK 2018

1) WB – W okresie od listopada do grudnia 2018 r. wspólnicy dokonali wpłaty w zamian za objęcie akcji w wysokości
200 000 zł.

2) PK – Spółka wyemitowała akcje w celu utworzenia kapitału podstawowego i pod datą wpisu do KRS (14.12.2018) utworzyła kapitał w wysokości 250 000 zł.

ROK 2019

1) WB – wspólnicy dokonali wpłaty pozostałej części należnych wpłat na kapitał – 50 000 zł.

Zaksięguj operacje gospodarcze dla roku 2018 i 2019. Stwórz bilans zamknięcia dla roku 2018.

Zadanie 2

Spółka z o.o. posiada kapitał podstawowy w wysokości
50 000 zł składający się z 500 udziałów o wartości 100 zł/udział. W grudniu 2018 r. spółka podjęła decyzję o obniżeniu kapitału podstawowego o 10 000 zł. Wobec tego nabyła od właściciela 100 udziałów po cenie nominalnej. Wpis do KRS potwierdzający obniżenie kapitału został zarejestrowany w styczniu 2019 r.

ROK 2018

1) PK – spółka nabyła od wspólnika 100 udziałów po cenie nominalnej 100,00 zł

2) WB – przelano wspólnikowi środki pieniężne za nabyte udziały – 10 000 zł

ROK 2019

1) PK – dokonano wpisu do KRS potwierdzającego obniżenie kapitału – 10 000 zł

Zaksięguj operacje gospodarcze dla roku 2018 i 2019.
Stwórz bilans zamknięcia dla roku 2018 (przyjmij, że rachunek bankowy przed zaksięgowaniem operacji w 2018 r. wynosił 50 000 zł).