Zadanie – test z rachunkowości

Zadanie – test z rachunkowości

Dzień dobry! 

A dzisiaj zadanie w formie krótkiego testu, zobaczymy czego się do tej pory z nami nauczyłeś/aś 

1) Aktywa są ułożone w bilansie według:

A) rosnącego stopnia wymagalności,
B) rosnącej płynności,
C) malejącego stopnia wymagalności,
D) malejącej płynności.

2) Jakiego dokumentu księgowego użyjesz chcąc wypłacić pracownikowi zaliczkę na podróż służbową?

A) RW,
B) KP,
C) KW,
D) Fa.

3) Sprzedano usługę z odroczonym terminem płatności (13 miesięcy). Niezapłacona kwota zostanie wykazana w bilansie jako:

A) należności krótkoterminowe,
B) zobowiązania krótkoterminowe,
C) należności długoterminowe,
D) zobowiązania długoterminowe.

4) W aktywach trwałych w bilansie znajdują się:

A) rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe, zapasy
B) wartości niematerialne i prawne, zobowiązania długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C) należności długoterminowe, zapasy, kapitał podstawowy
D) rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5) Wg tej zasady jednostki zakładają swoje dalsze istnienie w dającej się przewidzieć przyszłości, wskaż o którą zasadę chodzi:

A) zasada memoriałowa,
B) zasada ciągłości,
C) zasada kontynuacji działania,
D) zasada wiernego i rzetelnego obrazu.

Wyślij nam rozwiązanie na Messengerze

Każde przesłane do nas rozwiązanie sprawdzimy, a w razie błędów wyjaśnimy co było nie tak!

Serdecznie was pozdrawiamy i życzymy powodzenia!