Zasady rachunkowości

You are currently viewing Zasady rachunkowości

Dostaliśmy prośbę o wyjaśnienie zasad rachunkowości. Jako, że jest to “kręgosłup” całej rachunkowości to postanowiliśmy omówić to już dzisiaj ?

No to lecimy! ?

1) Zasada wiernego i rzetelnego obrazu – jest to najważniejsza zasada rachunkowości! Bez niej rachunkowość nie miałaby sensu. Dzięki tej zasadzie firmy są zobligowane do prowadzenia swoich ksiąg w sposób rzetelny, a informacje o sytuacji majątkowej muszą być prawdziwe. Z tej zasady wynika jasno – nie można prowadzić firmy i podawać nieprawdziwych informacji!

2) Zasada memoriałowa – zasada ta nastręcza nowym studentom wiele trudności. Wskazuje ona na taki sposób ujmowania przychodów i kosztów, który nie dla wszystkich jest intuicyjny. Tzn., jednostka ujmuje przychody i związane z nimi koszty w roku, którego one dotyczą, niezależnie od tego czy zostały one opłacone czy nie. Dla przykładu: jeżeli sprzedaż towarów i ich wydanie ma miejsce w grudniu 2019 r., a płatność za fakturę nastąpi dopiero w styczniu 2020 r., to wg zasady memoriałowej, przychód i koszt muszą być ujęte w grudniu 2019 r. 

3) Zasada ostrożnej wyceny – ta zasada nakazuje ujęcie składników bilansu i rachunku zysków i strat z należytą rozwagą, tzn., nie należy zawyżać wartości aktywów i przychodów, a także nie należy zaniżać wartości pasywów i kosztów. Tej zasadzie zawdzięczamy np., obowiązek dokonywania amortyzacji środków trwałych czy księgowania rezerw na znane jednostce ryzyko.

4) Zasada ciągłości – wg tej zasady firmy powinny w sposób ciągły stosować przyjęte przez siebie metody grupowania operacji, wyceny składników majątku czy sposoby sporządzania sprawozdań finansowych. W praktyce oznacza to, że jednostka nie powinna z roku na rok zmieniać swoich zasad, np. w pierwszym roku sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, w kolejnym roku w wariancie kalkulacyjnym po czym znowu wraca do porównawczego, znowu do kalkulacyjnego itd. Oczywiście nie oznacza to, że raz wybrana metoda nie może zostać nigdy zmieniona. Wraz z rozpoczęciem nowego roku obrotowego jednostka może zmieniać przyjęte przez siebie zasady, jeżeli odda to lepiej jej sytuację majątkową. Cała rzecz polega na tym żeby robić to tylko wtedy, gdy ma się wystarczająco dobry powód.

5) Zasada kontynuacji działania – wg tej zasady jednostki zakładają swoje dalsze istnienie w dającej się przewidzieć przyszłości (w praktyce chodzi o najbliższy rok) i prowadzenie działalności bez istotnego zmniejszania jej zakresu. Jeżeli kontynuacja działalności jest zagrożona, to wycena składników majątku ulega zmianie, tzn., majątek powinien zostać wyceniony ze szczególną ostrożnością (według możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto).

6) Zasada istotności – zakłada możliwość stosowania pewnych uproszczeń w rachunkowości dla operacji, które nie mają dużego znaczenia, tj. nie wpłyną znacząco na obraz firmy. Wyobraźcie sobie, że jednostka obraca milionami, ma np. co miesiąc 50 mln przychodu. I ta jednostka dostaje w październiku fakturę za roczną prenumeratę czasopisma branżowego za 300 zł. Teoretycznie taki koszt podlega rozliczeniu w czasie, praktycznie jednostka może uznać ten koszt za nieistotny i zaksięgować go w koszty bieżącego okresu, gdyż nie zmieni to istotnie jej wyniku.

Mamy nadzieję, że ta wiedza wam się przyda