Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

You are currently viewing Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Cześć! 

Dzisiaj powiemy sobie o tym czym są zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie i przedstawimy, na jakie składniki je dzielimy.

Zobowiązania w ustawie o rachunkowości są definiowane jako “wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczenia o wiarygodnie określonej wartości, które spowoduje wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów”. Oznacza to tyle, że jeżeli np. zakupiłeś w przeszłości towar o konkretnej wartości, to w określonej przyszłości będziesz musiał za niego zapłacić. Zobowiązania to innymi słowy długi jednostki. Mogą powstać nie tylko na skutek zakupu materiałów, towarów czy usług, ale także np. na skutek zaciągnięcia kredytu. Zobowiązania dzieli się na długoterminowe i krótkoterminowe.

A co w przypadku, gdy kwota wynikająca ze zobowiązania, albo termin płatności nie są pewne? Wówczas tworzy się rezerwy na zobowiązania. Zasadniczo rezerwy tworzy się wtedy, gdy występuje prawny lub zwyczajowy obowiązek wypłaty świadczeń, które wynikają ze zdarzeń przeszłych, a ich kwotę da się wiarygodnie oszacować.

Zdarzeniem prawnym może być np. obowiązek dokonywania napraw gwarancyjnych na sprzedanych produktach. W uproszczeniu, firma musi oszacować ile ze sprzedanych w przeszłości produktów może spowodować konieczność ich naprawy w przyszłości i tym samym jakie w związku z tym firma poniesie koszty.

Zdarzeniem zwyczajowym może być np. coroczna wypłata premii dla pracowników. Jeżeli taka operacja pojawia się rok w rok, to jednostka również zobligowana jest do oszacowania wysokości takiej premii i odniesienia jej w koszty poprzez utworzenie rezerwy.

W bilansie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania znajdziecie pod literą “B”. Podział tych pasywów prezentuje się następująco:

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Serdecznie was pozdrawiamy i życzymy miłego dnia! ?