Bilans – aktywa trwałe

You are currently viewing Bilans – aktywa trwałe

Dzisiaj powiemy sobie czym są aktywa trwałe i na jakie składniki je dzielimy ???

Aktywa trwałe to zasoby firmy, które pozostają w niej dłużej niż 12 miesięcy.  Jest to majątek o niskiej płynności (co oznacza, że zamiana tych składników na gotówkę zajmie dłuży czas, firma najczęściej nie jest w stanie upłynnić tych aktywów „od ręki”).

W bilansie aktywa trwałe znajdziecie pod literą „A”. Podział tych aktywów prezentuje się następująco:

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Inwestycje długoterminowe
IV. Należności długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe