Dowody księgowe – PK

You are currently viewing Dowody księgowe – PK

Chcielibyśmy dzisiaj przedstawić wam skrót do dokumentu PK 

PK – polecenie księgowania.

Polecenie księgowania to dowód wewnętrzny. W praktyce oznacza to, że nie otrzymamy go od żadnej firmy. To nasza jednostka powinna wystawić dokument PK w odpowiednich okolicznościach. Dokument ten wystawia się w szczególności w celu:

1) zaksięgowania zbiorczych zestawień źródłowych dokumentów,
2) skorygowania błędnych zapisów,
3) zaksięgowania operacji, które nie są udokumentowane innymi dowodami,
4) dokonywania rozliczeń kosztów i przychodów.
5) rozliczenia wyniku finansowego, zamknięcia i otworzenia roku.

Przykłady operacji potwierdzanych dokumentem PK:

– zaksięgowanie naliczonej amortyzacji,
– przeksięgowanie zrealizowanych przychodów bieżącego okresu,
– ujęcie wynagrodzeń na podstawie zbiorczej listy płac,
– przeksięgowanie przychodów i kosztów,
– pokrycie straty kapitałem zapasowym,
– przekazanie zysku na zasilenie kapitału podstawowego,
– podwyższenie / obniżenie kapitału podstawowego
– przeksięgowanie kosztów / przychodów do rozliczenia w czasie
– przeksięgowanie rzeczywistego kosztu wytworzenia,
– przeksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów/ towarów / produktów,
– dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów (np. materiałów).

I wiele innych…